DEBATFORUM WWW | Per-Olof Johansson| Per-Olof Johansson, DK


Debatforum WWW

Om at styre landet og indvandringen med ægteskabsregler

Dette er en stil jeg skrev 16 år gammel i 1.g på Frederiksborg Statsskole år 1958.

I år 2002 hvor den danske regering betrådte stien med at regulere ægteskaber, fandt jeg det relevant at skrive den rent - igen. Skønt let gulnet. Den var vel et oprør mod tåbelige stileemner, men også en gøren grin med de folk, der vil lovregulere sig ud af alle problemer. Lektor Gjerløffs dom lød: "Denne spøg kan tolereres én gang, men gentagelser frabedes."

"Jeg håber den kan tolereres een gang til, når nu regeringen har inviteret." - skrev jeg i 2002. Nu skriver vi november 2010 og det bliver kun værre - en gammel satire må være en del af svaret!

 

Hvor langt bør det nordiske samarbejde gå?

Per-Olof Johansson (1958)

I mange år har de regerende i de nordiske lande forsøgt at finde frem til, hvor langt det nordiske samarbejde bør og kan gå, men endnu er intet klart mål formuleret. Jeg mener, at alle verdens mennesker bør føle, hvor afhængige alle er af hinanden, og således mener jeg også, at nordens folk stærkere burde føle samhørigheden dem imellem. Dette opnås ikke ved tale, men ved handling og kan ske ved, at man enten lader dem komme ud for en fælles fare, hvad dårligt lader sig gøre i et givet øjeblik, eller ved at man blander de seks befolkninger.

Nogle, der endnu ikke har mistet deres common sense ( fransk: bon sens, latin: ratio, Græsk: n o o V (sammentrukket: n ou V ), dansk: sunde fornuft), vil nu anføre, at noget sådant på ingen måder er uigennemførligt, og heri vil jeg give dem ret. Hele problemet vil kunne klares ved vedtagelsen af en række love i de implicerede (af latin implicare: vikle ind i) lande.

I hovedsagen kunne en af lovene passende se således ud:

Lov om nordisk samarbejde.

Kapitel I

Regler for de i Danmark, Norge, Sverige, Island, Finland og Færøerne boende personers bosættelse og giftermål.

§ 1

Stk. 1. Enhver arbejdsfør mand eller kvinde er pligtig til tidligst i sit 19. år senest i sit 26. år at indgå ægteskab med en i et af de andre nordiske lande boende person.

Stk. 2. Såfremt et af de seks lande nedsat ægteskabsudvalg finder det forsvarligt kan den ene af parterne fritages for sine pligter et år ad gangen, dog således at rådet er berettiget til at indkræve en afgift, der vil være at anvende til forsørgelse af den eventuelle rest af familien.

§ 2

Stk. 1. Efter endt uddannelse kan den uddannede kun under særlige omstændigheder forvente at opnå tilladelse til at blive boende i sit oprindelsesland, men må omgående søge ophold i et af de andre nordiske lande.

Stk. 2. Hvis der skulle opstå vanskeligheder ved fordelingen af folk, påhviler det Nordisk Råds samarbejdsudvalg at sørge for oprettelsholdelse af ligevægten mellem landenes befolkninger.

Kapitel II

§ 1

Ingen må bosætte sig i den anden ægteparts hjemland.

§2

De i kapitel I og kapitel II §1 nævnte bestemmelser skal vedtages eller forkastes ved almindelig stemmeflerhed ved en afstemning i de seks lande. Stemmeberettigede: de ældre årgange.

Når man har vedtaget denne lov ((hvad ingen tror man gør)) kan man gå videre med de mere praktiske problemer. Dog må man være forberedt på stræk kritik af loven fra de ikke-stemmeberettigede, der blandt andet vil hævde, at loven er et forsøg på at gennemtrumfe frihedsberøvelse, hvad der til en vis grad er rigtigt, men i "Konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder" afsnit I, artikel 5 (b) står " at ingen må berøves friheden - undtagen for at sikre opfyldelsens af en ved lov foreskrevet forpligtelse". -

Det store problem bliver sproget, der er forskelligt i de seks lande. For at borteliminere (fra latin: eliminare: drive ud af huset, fjerne) denne gene (fransk: gêne: hvad der plager eller generer) mest muligt, bliver det nødvendigt at gå langsomt til værks og begynde med rubrikken 'Personlige' i dagbladene.

Man bør da vedtage en lov, der passende kunne se således ud:

Lov om annoncer under 'Personlige' i dagblade, ugeblade, månedsblade og lignende.

Kapitel I

Bestemmelser angående indrykning af ægeskabsannoncer i nordiske blade.

§1

Ingen er berettiget til at indrykke ægteskabsannoncer i hjemlandets blade.

§2

Alle ægteskabsannoncer skal indrykkes i nordiske blade (med hjemsted uden for annoncørens fædreland)

Kapitel II

Om annoncørens og svareren på annoncens forpligtelser.

Annoncøren og den, som svarer på annoncen forpligter sig ved ægteskab til at flytte til et tredie af de nordiske lande.

Man vil efter denne lovs ikrafttræden kunne begynde på forberedelserne til vedtagelsen af 'Lov om nordisk samarbejde'. Sproget som disse første skandinavisters børn skal tale, skal afhænge af eget land, faders land og moders land, således at de udover disse tre landes sprog lærer et fjerde, hvorefter de vil være godt rustet til kampen for nordens videre samarbejde. I øvrigt vil det blive unødvendigt at sende børnene i underskole, da alle kvinder, med den fart og de mængder pigerne for tiden går gennem seminariet snart vil være lærerinder og således vil kunne give deres børn en individuel undervisning, hvad der står når op ad de nordiske frihedsidealer!

Jeg ville foreslå, at man samlede alt dette i en lov, der passende kunne se således ud:

Lov om hjemmeundervisning af børn i forbindelse med det nordiske samarbejde.

Kapitel I

§ 1

Alle børn skal fra det syvende til det tolvte år modtage hjemmeundervisning.

§ 2

Efter det tolvte år skal børnene indlemmes i en offentlig skole, der ikke skal beskæftige sig med deres sprog, som af sig selv skal udvikle sig til et fællesnordisk sprog.

Kapitel II

§ 1

Såfremt moderen på grund af sit arbejde (som læge, sagfører og lignende) er forhindret i at undervise børnene, skal faderen påtage sit dette hverv.

§ 2

Er også faderen forhindret (eventuelt midlertidigt borte i henhold til 'Lov om nordisk samarbejde' kapitel I, § 1, stk. 2 ), er det tilladt at sende børnene ind til naboen.

Når man da ved skandinaviseringen af børnene i de ægteskaber, der er indgået med 'Lov om annoncer under 'Personlige' i dagblade, ugeblade, månedsblade og lignende' som grundlag, har skabt en skandinavisk kerne i de seks befolkninger, kan man begynde at føre 'Lov om nordisk samarbejde' ud i livet. Dog må man tage hensyn til kongelige personers i forvejen besværlige ægteskabsforhold. De, der i denne anledning vil foreslå kongedømmet afskaffet, betænker ikke, hvilken tiltrækningskraft sloganet ( fra engelsk: reklame-slagord): "Landet med de mange konger" vil have på turister!

Man kunne passende lave følgende:

Lov om kongedømmets bevarelse som grundlag for landenes videre udvikling som turistlande.

Kapitel I

§1

stk. 1. Kongedømmet skal bevares!

________________

I øvrigt kan man også vedtage andre love.

DEBATFORUM WWW | Per-Olof Johansson

Per-Olof Johansson, DK